Algemene voorwaarden

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder vermeld zijn.

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Alle prijsoffertes zijn vrijblijvend, zonder verbintenis en binnen de grenzen van stock.

3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vorderingen gebaseerd op fabrieksmerken, modellen, tekeningen en brevetten, die door derden worden ingeleid betreffende de bestellingen die door ons worden uitgevoerd voor rekening van klanten. Wij voeren slechts ontvangen orders uit. Offertes die gedaan worden zonder exacte kennis door Vaneylen betreffende het voorwerp dat dient te worden geproduceerd kunnen worden aangepast indien bij bestelling het zou blijken dat het uit te voeren werk niet beantwoord aan het bestek. Ook behouden wij ons het recht om aan het te reproduceren voorwerp of ontwerp die wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk zijn t.g.v. het door Vaneylen toegepaste productietechniek.Het overmaken van een “goed voor druk” dekt onze verantwoordelijkheid in geval van vergissingen of nalatigheden die na de druk vastgesteld worden. De auteurscorrecties dienen door de klant gedaan te worden.

Wat de juiste kleurweergave betreft, zal de klant eventuele afwijkingen moeten aanvaarden, die voortkomen uit de gebruikte productie processen. Gewenste kleuren worden door ons zo goed mogelijk benaderd maar kunnen van het eindresultaat afwijken. Indien men vooraf zeker van het eindresultaat wil zijn dient een proefopdracht te worden gegeven met een daaropvolgend goedkeur of aanmerkingen. De prijzen hiervoor worden op aanvraag aan U verstrekt. De kleurvastheid en weerstand aan licht en weersomstandigheden zijn nooit gewaarborgd, tenzij een schriftelijke waarborg werd gegeven. De dikte en afmetingen van de aangeboden materialen kunnen min of meer dan 10% variëren. Alle door Vaneylen gebruikte materialen zijn gewaarborgd ten belope van de waarborg gegeven door de eigen leveranciers. Voor de hoeveelheden is er een afwijking van 10% toegestaan, deze meer of min aantallen zullen ook aangerekend worden.

Alle cliché’s, kapvormen, borduurkaarten, ontwerpen m.a.w. al het materiaal dat voor de realisatie van de bestelling gebruikt werd, blijft volledige eigendom van Vaneylen.

Wij behouden ons het recht om onze firmanaam op onze producties te vermelden, evenals de verpakkingen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de producten of voorwerpen ons toevertrouwd in onderaanneming, evenals de voor de reacties van de bedrukking of bewerking van de producten die wij tegen maakloon bewerkt. In geval van een door ons aanvaarde klacht, kunnen de toegekende schadevergoedingen in geen geval hoger zijn dan het factuurbedrag voor dat bepaalde werk. Alle artikelen worden afgeleverd in de oorspronkelijke verpakkingen, zoals door onze leverancier geleverd of zoals ons aangeboden voor een opdracht in maakloon, tenzij anders overeengekomen.

4. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

6. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders wordt bedongen.

7. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadevergoeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00€.

8. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van 50,00 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.

9. Zolang de geleverde goederen niet worden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.

10. In geval van betwisting zijn uitsluitend territoriaal bevoegd de rechtbanken of de vrederechter van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

Neem contact met ons op

Error 404